www.nano-note.nl/

Over ons privacybeleid

Nano Note geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website
en de daarop ontsloten dienstverlening van Nano Note. De ingangsdatum voor de
geldigheid van deze voorwaarden is 02/03/2020, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar
deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke
wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen
en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen
met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het
einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Xel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Xel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Xel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaanuit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Xel

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Xel. Xel verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze
partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. Xel heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. Xel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het
e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele
nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website
en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal
uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke
e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’
link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.
Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens
worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies
en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend
en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken
voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan
informatie met derden te delen.

Xel

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van
de diensten van Xel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Xel heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht
voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in
het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op
grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouden.nl

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens
om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen,
vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden
op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens
(bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Nano Note op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Nano Note. Als u
bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting
van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij
afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien
het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling
te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit
recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact
op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse
bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst
om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan
de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail opde hoogte.

Contactgegevens

Nano Note

Nederland, Amersfoort
info@nano-note.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Roy Verhoeven

Producten